Do jakich celów mogą być wykorzystywane gry karciane dla dzieci?

gry karciane dla dzieci

Terapia pedagogiczna to zespół działań, którymi objęte są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W zakresie wyrównywania niedoborów rozwojowych dotyczących trudności z poprawną pisownią ma ona charakter zajęć kompensacyjno- wyrównawczych. W celu uatrakcyjnienia zajęć i motywowania uczniów do aktywności, pedagodzy wykorzystują pomoce dydaktyczne łączące w sobie edukację i rozrywkę. Doskonale nadają się do tego ortograficzne gry karciane.

Materiały do nauki pisowni trudnych wyrazów

Umiejętność poprawnej pisowni oparta jest o znajomość reguł ortograficznych oraz zapamiętywanie obrazu graficznego wyrazów. Gry karciane dla dzieci polegają na porównywaniu wyrazów widniejących na kartach z zasadami umieszczonymi na planszy. Uczeń ma za zadanie każdorazowo rozpoznać, która reguła ma w danym przypadku zastosowanie. W ten sposób zostaje wytworzony zespół skojarzeń niezbędny do posługiwania się odpowiednią regułą przy zapisie nowych słów o analogicznej budowie.

Wskazane jest stopniowanie trudności. Gdy proces rozpoznawania przebiega coraz sprawniej można wprowadzić karty z lukami. Dziecko musi wpisać w puste miejsce brakującą literę. Początkowo może posiłkować się planszą. Z czasem czynność ta będzie przebiegała w oparciu o zapamiętaną treść reguły, co stanowi najwyższy poziom trudności. Z pomocą talii kart można również przeprowadzać dyktanda służące utrwalaniu poprawnej pisowni. Uczniowie zapisują w zeszytach podyktowane przez nauczyciela wyrazy. Po zakończeniu pracy nauczyciel sprawdza dyktando i zaznacza błędne zapisy. Uczeń może je samodzielnie zweryfikować z użyciem słowniczka i napisać ponownie ale już poprawnie.

Takie ćwiczenia prowadzą do zapamiętania wzorca graficznego wyrazu. Jeśli jest on już dobrze utrwalony, uczeń bez trudu odtworzy dane słowo w generowanych w przyszłości tekstach. Stosowana metoda prowadzi od analizy do syntezy. Taki proces myślowy powoduje, że gry karciane dla dzieci są doskonałym narzędziem w pracy edukatorów.

Zastosowanie gier karcianych podczas lekcji języka polskiego

Nauczyciele poszukują sposobów na tworzenie atrakcyjnych scenariuszy lekcji. Mogą więc wykorzystać ortograficzne gry karciane do organizowania pracy w grupach. Będzie to służyło zarówno jako sprawdzian znajomości reguł, jak też umiejętności czynnego ich stosowania. Gry karciane dla dzieci zawierają element rywalizacji. Motywuje to uczniów do wysiłku umysłowego sprzyjającego uzyskaniu pozytywnych wyników. Jednocześnie osiąga się cel wychowawczy w postaci integracji grupy wobec wyznaczonych zadań. Angażowanie do pracy z kartami wszystkich uczniów klasy jest również działaniem na rzecz profilaktyki występowania u dzieci zaburzeń rozwojowych o charakterze dysleksji lub dysgrafii.

Nauka i zabawa

Nauczyciele świetlicy mogą zapewnić uczniom pożyteczne spędzenie czasu po lekcjach, z użyciem gier karcianych dla dzieci. Takie rozgrywki są zabawą, a jednocześnie znakomitym treningiem sprawności w posługiwaniu się poprawną pisownią. Do świetlicy uczęszczają dzieci w różnym wieku, więc te starsze mogą pomagać młodszym, równocześnie utrwalając własne umiejętności. Wykorzystywane podczas zajęć świetlicowych gry karciane dla dzieci łączą w sobie aspekty edukacyjne, zabawowe i wychowawcze.